Fred Harrisson förutspådde de ekonomiska krascherna 1990 och 2008

Fred Harrison har förutsett börskrascherna 1990, 2008. Nästa börskrasch kommer år 2026

Fred Harrison förutspådde de ekonomiska krascherna 1990 och 2008, och enligt hans teori, att bostadsmarknaden följer en cykel på 18 år, kommer bostadspriserna krascha igen år 2026. Fred Harrison är en brittisk författare och ekonomisk kommentator som med andra ord förutspådde de två senaste ekonomiska kollapserna flera år innan de i själva verket inträffade. Han skrev boken The Power in the land, som publicerades 1983, och där förutspådde han att bostadspriserna skulle nå sin topp 1989 och prickade även in recessionen som följde året efter. Han hade även rätt gällande 2008 års krasch då återigen bostadsbubblan sprack, vilket han beskrev i boken Boom Bust: House Prices, Banking and the Depression of 2010, från 2005. Enligt honom själv hade han förutspått 2008 års börskrasch minst tio år tidigare och varnade både politiker och allmänheten. Han säger själv att han kontaktade både Tony Blair och Gordon Brown och förklarade att de hade 10 år på sig att förhindra att huspriserna skulle nå sin topp 2007, och att det skulle efterföljas av en global depression, men uppenbarligen tog ingen hans farhågor på tillräckligt stort allvar.

Harrison: Nästa krasch kommer inträffa 2026

I sin senaste bok, We are Rent, som utkom i januari 2021, förutspår Harrison att huspriserna kommer nå sin topp 2026, för att efterföljas av en recession, som kommer vara likvärdig med den globala krasch vi upplevde 2008. Det enda sättet att undvika bostadsbubblor, enligt Harrison, är att reformera hela det nuvarande skattesystemet, och istället finansiera officiella tjänster med landskatt, eller så kallad markvärdesavgift. Denna används bland annat för att effektivisera markanvändning samt dämpa spekulation som kan leda till lånebubblor i jordbruks- och bostadssektorn. Harrison är känd för sina ståndpunkter om markreform och övertygelse om att ett överberoende av mark, egendom och inteckning försvagar ekonomiska strukturer och gör företag mer sårbara för ekonomisk kollaps. Harrison drar slutsatsen att västerländsk kultur har formats genom skattepolitik som felfördelar inkomst och ger försämrad ekonomisk tillväxt. Det är ett orättvist samhälle och Harrison hävdar att lösningen inte finns i att bygga fler fastigheter eftersom spekulativ efterfrågan alltid kommer att överträffa utbudet i cykeln: ”Priserna drivs till svindlande höjder av spekulanter, som överbjuder varandra med erbjudanden som inte kan ge ekonomisk avkastning”. Harrison är inspirerad av den amerikanska politiska ekonomen Henry George (1839-1897) och det finns en politisk filosofi uppkallad efter honom som heter Georgism eller Geoism, som menar att alla bör ha äganderätt till det de skapar, men att naturresurser som jord och mark tillhör alla människor. Istället för att beskatta befolkningen via lön och arbete, vill man införa en jordskatt. Det är även det Fred Harrison menar är den enda lösningen till ett jämlikare samhälle. Mer om den ekonomiska filosofin Georgism kommer längre ned i detta inlägg.

Teorin om en fastighetscykel på 18 år baseras på data

Fred Harrisons teori baseras på flera hundra års data och han har kontrollerat teorin mot amerikanska bevis från 1800-talet och har sedan korsat teorin med de kulturella och och geografiska bevisen från Australien och Japan under 1900-talet. Fastighetscykeln har ingen exakt tidslinje, enligt Harrison. Den är uppbyggd av två huvudsakliga faser som är på varsin sida om mittfasen. Efter att marknaden har kraschat tar det ungefär 4 år innan marknaden återhämtar sig. Efter det börjar en period som varar i 6-7 år med blygsam tillväxt som kallas återhämtningsfasen. Efter det kommer mittfasen, som är en dipp, med en nedåtgående fas som håller i ca 1-2 år, innan en boom följer som varar i ca 6-7 år. Under denna boom kommer priserna att växa mer än de gjort tidigare under denna cykel. Det finns alltså två viktiga faser inom den 18-åriga cykeln, som delas av vid mitt-cykelns nedgång som pågår i 1-2 år. När bostadsmarknaden befinner sig i en uppåtgående spiral, förlitar sig folk på att bostadsmarknaden är en trygg investering för deras pengar. Utbudet är fixerat till platser där folk vill bo och arbeta. Dessutom finns en vana att exploatera bostadsmarknaden för ekonomiska vinster, och den effekten hjälper till att driva upp priserna som styr cykeln mot en kollaps.

Pandemins inverkan på den 18-åriga fastighetscykeln

Harrison påstår att pandemin som inträffade 2020 kommer att bli en repris av åren efter influensapandemin som skedde 1918, och som slutade i en krasch 1929. Han säger att det kan bli kortsiktiga lättnader när världen återgår till det normala, men att pristrenden kommer fortsätta uppåt. Om man ska lita på Harrisons teori, så innebär det att vi just nu befinner oss i en boom som förväntas pågå ända fram till kraschen som alltså ska inträffa 2026 enligt Harrisons teori. Den förutspådda nedgången, som alltid sker i mitten av cykeln, inträffade alltså redan 2019. Han har kontaktat Boris Johnson och förklarat konsekvenserna om de inte stabiliserar fastighetsmarknaden. Men, han tror inte någon kommer ta det på allvar denna gång heller. Därför är han övertygad om att fastighetspriserna kommer att nå sin topp 2026 för att sedan efterföljas av en recession. Han menar på att alla kommer bli lika chockade igen, och undra varför ingen varnade dem.

Landskatt och den ekonomiska filosofin Georgism

Georgister låter lite som sen sekt, men är alltså en politisk filosofi som menar att all ränta som fås från naturresurser (jord, mineraltillgångar, luftkorridorer, utsläppsrätter, fiskekvoter, omloppsbanor i rymden etc.) bör tillfalla samhället snarare än privata ägare, och att inga andra skatter eller ekonomiska regleringar bör finnas. Idag tjänar t.ex. skogs- och energibolag stora pengar på vårt gemensamma naturarv, och dess direktörer har det bra i bonusregnet, men man kan argumentera för att dessa pengar egentligen borde tillfalla allmänheten i betydligt högre grad än vad dagens politik medger. En jordskatt i Georges mening skulle enligt den etablerade nationalekonomin vara effektiv. Milton Friedman (1912-2006), en amerikansk nationalekonom och statistiker, instämde i att Henry Georges jordskatt skulle vara potentiellt välgörande eftersom den, i motsats till andra skatter, inte tynger ned ekonomin, och därmed stimulerar en snabbare ekonomisk tillväxt. Synen på jord som gemensam egendom passar väl in i den moderna miljörörelsens uppfattning, och vissa har förespråkat en ekologisk skattereform som en ersättning för nuvarande regleringar. Detta skulle innefatta skatter för utnyttjande av jord och naturresurser, inklusive omfattande skatter eller avgifter för föroreningar.

Läs Fred Harrisons böcker

Nedan finner du länkar till böckerna där Fred Harrison förutspådde de två tidigare börskrascherna samt den senaste boken, som utkom i januari 2021, där han enligt sin teori som sagt förutspår att nästa börskrasch kommer inträffa 2026.

The Power in the land (1983)

Fred Harrison varnar för att nästa börskrasch kommer att ske 2026. Läas hans bok Bomm Bust där han förutsåg kraschen 1990

The Power In The Land  – Fred Harrison PDF

The Power In the Land –  Bok från Bokus

Boom Bust: House Prices, Banking and the Depression of 2010 (2005)

Fred Harrison varnar för att nästa börskrasch kommer att ske 2026. Läas hans bok Bomm Bust där han förutsåg kraschen 2008

Boom Bust (2005) –  Bok från Bokus

We Are Rent (2021)

Fred Harrison varnar för att nästa börskrasch kommer att ske 2026. Läas hans bok We Are Rent.

We Are Rent (2021) – Bok från Bokus

Radiointervju och Youtubeklipp med Fred Harrison

Radioinvertvju där Fred Harrison berättar om We Are Rent

Smart Talk with Fred Harrisson We Are Rent

En lång intervju med Fred Harrison på Smart Talk om boken We Are Rent.

Källa:

The 18-year property cycle This is Money

Georgism, Wkipedia